JOHN MARTIN – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. DEFINITIES

JOHN MARTIN is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te rue du Cerf 191 te 1332 Genval en met als ondernemingsnummer BE0429 062 573 – fax: +32 2 655 62 05 e-mailadres: mc.gobert@johnmartin.be
De Klant: is elke natuurlijke of rechtspersoon die een product bestelt aan JOHN MARTIN, onder meer beoogd in artikel 3 van deze voorwaarden (“de Producten”). 

De Algemene Voorwaarden: zijn deze die opgenomen zijn in deze tekst.

De Site: is deze die het voorwerp uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. Het adres van deze site is http://www.finestshop.be. 

 

2. ALGEMEENHEDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de voorwaarden en regels te bepalen volgens welke JOHN MARTIN haar Producten verkoopt en deze die ze in de toekomst zou kunnen ontwikkelen voor haar Klanten. Zij zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen JOHN MARTIN en haar Klanten evenals op alle zakenrelaties tussen laatstgenoemden. 

2.2. De Klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden die hem werden medegedeeld (door tussenkomst van een hyperlink, in de vorm van een PDF-bestand of enig ander middel) door JOHN MARTIN bij het aanbod tot verkoop, en de Klant aanvaardt deze, met uitsluiting van alle andere. Door te contracteren met JOHN MARTIN verzaakt de Klant dus uitdrukkelijk aan het inroepen van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden blijven in hun geheel van toepassing gedurende de gehele looptijd van de contractuele relaties en de gevolgen ervan. 

2.3. De aanvaarding van voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan enkel het gevolg zijn van een door JOHN MARTIN ondertekend geschrift. Ovendien blijft alles wat niet uitdrukkelijk bepaald zou zijn in de voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden en die JOHN MARTIN zou kunnen aanvaarden, geregeld door deze Algemene Voorwaarden. 

 

3 DE PRODUCTEN VAN JOHN MARTIN

3.1. De Producten van JOHN MARTIN worden onder meer in detail vermeld op de Website van deze laatste op het adres http://www.finestshop.be. JOHN MARTIN behoudt zich het recht voor om deze site, evenals de aangeboden producten, op om het even welk ogenblik te wijzigen. 

3.2. De Producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Voor de Producten die niet in voorraad zijn in de opslagplaatsen van JOHN MARTIN, zijn de aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de
leveranciers van laatstgenoemde. In geval van bestelling van een onbeschikbaar product zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht via zijn account die beschikbaar is op de Site en/of per e-mail. 

3.3. Een particulier kan niet tegelijkertijd meer dan 90 liter bier bestellen.  

 

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1. De bestelling

Indien de Klant een bestelling wil plaatsen, moet hij zich vooraf identificeren.  Te dien einde moet hij, volgens de aanwijzingen die hem online gegeven worden, een formulier invullen dat hem ter beschikking wordt gesteld, waar hij de i nformatie moet vermelden die noodzakelijk is voor de identificatie ervan, onder meer zijn naam, voornaam, telefoonnummer, post- en e-mailadres en facturatie- en leveringsadres. Alle informatie wordt de klant aangeboden in het Frans, het Engels en het Nederlands. De Klant die de voorgestelde Producten heeft gekozen, bevestigt zijn bestelling definitief door op de knop “Bevestiging van de bestelling” te klikken om zijn verbintenis en zijn aanvaarding van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. Vanaf dat ogenblik wordt de bestelling geregistreerd en wordt een bestelnummer medegedeeld aan de Klant, evenals een bevestiging op het scherm en/of per email. De door JOHN MARTIN geregistreerde gegevens maken het bewijs uit van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. JOHN MARTIN behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil zou bestaan te weigeren. 

4.2. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om de onderneming mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

In geval van uitoefening van dit recht moet de Klant het artikel (ongeopend voor de flessen en diverse kistjes) terugzenden naar JOHN MARTIN binnen de 14 dagen volgend op de leveringsdatum. JOHN MARTIN zal de Klant terugbetalen bij ontvangst van het teruggezonden artikel in de vereiste omstandigheden. De verzendingskosten voor de terugzending van het (de) Product(en) zijn ten laste van de Klant. JOHN MARTIN behoudt zich het recht voor om de teruggezonden artikelen te weigeren of niet terug te betalen wanneer de verpakking van de Producten werd geopend, wanneer de fles(sen) werden geopend of wanneer de Producten werden beschadigd door de Klant. 

4.3. Plaats van totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen JOHN MARTIN en de Klant wordt geacht te zijn tot stand gekomen op de maatschappelijke zetel van JOHN MARTIN, dit wil zeggen de plaats waar de aanvaarding van het aanbod wordt ontvangen. 

 

5. EIGENDOM VAN DE SITE & INTELLECTUELE RECHTEN 

5.1. De Site is de eigendom van JOHN MARTIN, evenals alle daarop betrekking hebbende rechten.  

5.2. Elke, volledige of gedeeltelijke, reproductie wordt systematisch onderworpen aan de toestemming van JOHN MARTIN. De links van het type hyperlink naar de Site zijn echter toegelaten zonder specifiek verzoek. 

 

6. ALGEMENE VERBINTENIS VAN JOHN MARTIN

JOHN MARTIN verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de permanentie, de continuïteit en de kwaliteit van de aanbiedingen die zij voorstelt te verzekeren. In dit opzicht onderschrijft JOHN MARTIN een middelenverbintenis en verbindt zij zich ertoe om zich alle inspanningen te getroosten die noodzakelijk zijn om de bestelling van de Klant te voldoen. 

 

7. ALGEMENE VERBINTENIS VAN DE KLANT

7.1 De Klant verbindt zich ertoe om JOHN MARTIN alle nuttige informatie te verstrekken en is alleen verantwoordelijk voor de juistheid ervan. JOHN MARTIN is in geen geval verantwoordelijk voor de informatie die wordt medegedeeld door de Klant en de eventuele schade die er het gevolg van zou zijn. De Klant betaalt JOHN MARTIN alle kosten terug met betrekking tot de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt veroorzaakt door de onjuiste informatie die door de Klant wordt verstrekt. 

7.2. De Klant verbindt zich ertoe om een geldig e-mailadres en postadres te houden en JOHN MARTIN op de hoogte te brengen van elke verandering die plaatsvindt in zijn gegevens of zijn rechtssituatie. 

7.3. De Klant garandeert dat hij over alle rechten en/of toelatingen beschikt die noodzakelijk zijn om een bestelling te verrichten. 

 

8. LEVERING 

8.1. Leveringswijze

De levering vindt plaats op het adres dat door de Klant wordt opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling. Zij wordt uitgevoerd door de vennootschap Post NL. De levering kan pas gebeuren wanneer de bestelling is bevestigd door de Klant en de betaling volledig werd uitgevoerd. De eventueel betrokken bankbetalingscentra moeten dus vooraf hun akkoord hebben verleend met de betaling. In geval van weigering van die centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De leveringskosten worden berekend in functie van het gewicht van de colli. Deze kunnen op elk ogenblik geraadpleegd worden in de leveringsvoorwaarden. 

8.2. Leveringsadres

De Klant verbindt zich ertoe in zijn bestelling een adres te vermelden waar de levering kan worden verricht tijdens de werkuren. In geval van afwezigheid bij de levering laat de vervoerder een bericht achter dat hij is langsgekomen om de colli bij De Post op te halen.  

8.3. Leveringstermijnen 

Na voorbereiding van de logistieke dienst wordt de bestelling geleverd binnen een termijn van 24 tot 120 uur naargelang het leveringsadres. Deze termijnen zijn van toepassing voor de werkdagen, zonder verzendingsproblemen en naargelang de beschikbaarheid van de Producten. In geen enkele omstandigheid kunnen de vertragingen in de levering die te wijten zijn aan het feit dat de Producten uit voorraad zijn aanleiding geven tot vergoedingen en/of schadevergoedingen vanwege JOHN MARTIN. Indien de Producten uit voorraad zijn, bedraagt de herbevoorradingstermijn ongeveer een week. De leveringstermijnen beginnen pas te lopen vanaf de datum van de afgifte van de colli(s) aan de vervoerder. In geval van overmacht of van vergelijkbare gebeurtenissen zoals noodweer, staking, onderbreking, verstoring, moeilijkheden van vervoer of van bevoorrading, de stopzetting van de productie als gevolg van een ongeval of enige economische storing of om het even welke oorzaak die JOHN MARTIN in de onmogelijkheid of in grote moeilijkheden plaatst om haar verbintenissen na te komen, wordt de loop van de termijnen automatisch geschorst en worden de termijnen verlengd. JOHN MARTIN wordt bovendien ontslagen van alle aansprakelijkheid. JOHN MARTIN is in geen geval aansprakelijk voor de niet-naleving van de verzendingstermijnen die aan de vervoerder zelf te wijten is. Er kan evenmin enige schadeloosstelling of terugbetaling worden gevorderd van JOHN MARTIN in geval van vertraging of loutere tekortkoming van de vervoerder. Elke annulering van een bestelling, ongeacht de reden ervan, die wordt aanvaard door JOHN MARTIN geeft recht op de terugbetaling zonder meer van de betaalde sommen. Met betrekking tot deze annulering kan geen enkele schadeloosstelling worden gevorderd. 

 

9. PRIJZEN VAN DE PRODUCTEN VAN JOHN MARTIN 

9.1. Alle prijzen van JOHN MARTIN zijn, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, in euro alle taksen inbegrepen, met inbegrip van verpakkingskosten, richtlijnen en specifieke taks op alcohol (Accijnzen). De prijs die wordt vermeld op de Productenfiches is exclusief de vervoerkosten die worden berekend volgens het gewicht van de bestelling. 

9.2. De prijs die wordt vermeld in de bestellingsbevestiging is de definitieve prijs, die wordt uitgedrukt met alle belastingen inbegrepen. In deze prijs is de prijs van de Producten vervat, de kosten van behandeling, van verpakking en van bewaring van de Producten, de transportkosten. 

9.3. JOHN MARTIN behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. De Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de bevestiging door de betaling van elke bestelling. 

9.4. JOHN MARTIN kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden in geval van informaticabug die de prijs van één of meerdere artikelen en/of van de bestelling zonder haar medeweten wijzigt. JOHN MARTIN behoudt zich dus het recht voor om een bestelling te annuleren indien het bedrag niet in overeenstemming was met de prijzen die normaal worden vastgesteld voor de Producten en/of de leveringskosten. 

 

10. FACTURATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

10.1. De facturen van JOHN MARTIN, met inbegrip van voorschotfacturen, zijn betaalbaar bij de bestelling en zonder korting op haar maatschappelijke zetel. 

10.2. De betalingen met bankkaart worden verricht op de server van de bank van JOHN MARTIN in een beveiligde omgeving. De encryptie van de informatie verzekert, dankzij de SSL-technologie (Secure Sockets Layer), de veiligheid van de gegevens en van de verrichtingen. 

10.3. In geval van gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag wordt de betaling van alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 

10.4. Elke factuur die onbetaald blijft op de vervaldag brengt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1 % per maand op, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. 

10.5. Elke factuur die onbetaald blijft op de vervaldag wordt bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding voor administratieve en invorderingskosten van 15 % van het resterende onbetaalde bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig (100) EUR per factuur. 

10.6. Deze bepalingen zijn van toepassing onverminderd het recht om de betaling van een hogere vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade. 

 

11. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN 

11.1. Door de ondertekening van het leveringsborderel aanvaardt de Klant de geleverde producten in de staat waarin ze zich bevinden en wordt dus geen enkele klacht meer aanvaard met betrekking tot schade die geleden werd tijdens het vervoer. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle controles te verrichten en alle voorbehoud te maken bij de aankomst van de colli’s. De goederen reizen steeds op risico van de bestemmeling. 

11.2. De Klant beschikt, bij ontvangst van de colli, over een termijn van 48 uur om eventueel voorbehoud te maken bij JOHN MARTIN in geval van ontbrekende Producten of van beschadiging. In geval van breuk is de Klant gehouden JOHN MARTIN foto’s te laten geworden, ofwel per e-mail op het volgende adres: mc.gobert@johnmartin.be, of per schrijven op het adres dat in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld, binnen een termijn van 48 uur na ontvangst van de goederen. In het kader van een ontbrekend product moet de Klant JOHN MARTIN verplicht de verklaring op eer laten geworden die beschikbaar is op de internetsite van JOHN MARTIN. De Klant moet bij de levering de goede staat van de colli’s controleren en moet, in geval van schade of van ontbrekend product, zijn voorbehoud vermelden op de leveringsbon. 

11.3. Elke terugzending van goederen vereist het voorafgaand akkoord van JOHN MARTIN. Bij gebrek aan akkoord wordt elk teruggezonden goed ter beschikking gehouden van de Klant op zijn kosten en risico, waarbij alle transport-, opslag- en behandelingskosten ten laste van de Klant zijn. In ieder geval gebeurt de terugzending van de goederen op kosten en risico van de Klant. 

 

12. VERLIES OF DIEFSTAL VAN EEN COLLI 

In geval van verlies of van diefstal van de colli ten gevolge van een probleem met de vervoerder moet dit verplicht onmiddellijk worden gemeld aan JOHN MARTIN. Om het verlies of de diefstal van de colli te melden moet de Klant verplicht per email een verklaring op eer versturen van het gebrek aan ontvangst van de colli. Er zal dan door JOHN MARTIN een onderzoek worden geopend bij de vervoerder. JOHN MARTIN zal alle informatie met betrekking tot het onderzoek ter beschikking stellen van de Klant. De termijn bedraagt minimum 3 weken om het verlies of de diefstal van een colli op te helderen. Indien het aan de hand van het onderzoek bij de vervoerder werkelijk om een
verlies blijkt te gaan voert JOHN MARTIN ofwel een tweede levering uit, ofwel een terugbetaling door tegoed of per cheque, onder voorbehoud van vergoedingen vanwege de vervoerder. 

 

13. PRIVÉLEVEN 

13.1. De persoonsgegevens met betrekking tot de Klanten van JOHN MARTIN (door de Klant verstrekte informatie, e-mailadres, IP-adres) worden opgenomen in de gegevensbanken van JOHN MARTIN en worden verwerkt: met het oog op het beheer van het Cliënteel (bijvoorbeeld de uitgifte, de invordering en de controle van de facturen, bij briefwisseling in het kader van de contractuele relatie of in geval van geschil), de verrichting van marktstudies, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en met het oog op de realisatie van operaties van informatie of van promotie over de Producten en diensten van JOHN MARTIN. 

13.2. De Klant die geen berichten wenst te ontvangen van JOHN MARTIN in het kader van marketingacties kan op elk ogenblik verzoeken om gratis op de hiertoe bedoelde lijst voor te komen, door zich te wenden tot JOHN MARTIN waarvan het postadres is vermeld in artikel 1 en waarvan het e-mailadres mc.gobert@johnmartin.be is. 

13.3. De Klant die zijn identiteit aantoont kan, mits een schriftelijk gedateerd en ondertekend verzoek, van JOHN MARTIN gratis de mededeling van de hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen, evenals desgevallend de verbetering
van de gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn. 

 

14. OPSCHORTING & ONTBINDING 

14.1. In geval van niet-betaling van een factuur binnen de in artikel 10 bepaalde termijnen, behoudt JOHN MARTIN zich uitdrukkelijk het recht voor om haar leveringen op te schorten of te annuleren of de overeenkomst met de Klant te
ontbinden. 

14.2. Bovendien behoudt JOHN MARTIN zich, in geval van niet-naleving door de Klant van één van haar verbintenissen, het recht voor om haar eigen verbintenissen op  te schorten, zonder dat deze opschorting het recht zou kunnen openen op een vergoeding. De Klant wordt per brief of per e-mail op de hoogte gebracht van de door JOHN MARTIN genomen maatregel. 

14.3. Onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen kan elke overeenkomst die geldig gesloten werd tussen JOHN MARTIN en de Klant van rechtswege ontbonden worden in geval van onvermogendheid (staking van betaling, geschokt krediet, zware financiële problemen ...) of van faillissementsprocedure of van enige gelijkaardige of gelijk te stellen procedure van één van de partijen, van onderbreking van de handelsactiviteit door één van de partijen, waarbij de ontbinding van de overeenkomst kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling door loutere kennisgeving door de andere partij. 

 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

15.1. De contractuele relaties tussen JOHN MARTIN en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht. 

15.2. Onverminderd de mogelijkheid voor JOHN MARTIN om op te treden voor de rechtbank van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel van de Klant, behoren de geschillen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel, zelfs in geval van vordering tot vrijwaring of indien er meerdere verweerders zijn. 

 

16. DIVERSE BEDINGEN 

16.1. De nietigheid, het verval of het niet uitvoerbare karakter van alle of een deel van de voorgaande bepalingen heeft niet de nietigheid van al deze Algemene Voorwaarden voor gevolg. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet
uitvoerbare bepaling wordt voor niet geschreven gehouden. De partijen verbinden zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal vervullen. 

16.2. Indien de door JOHN MARTIN geleverde Producten werden geleverd aan verschillende Klanten of tussenpersonen, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten aanzien van JOHN MARTIN. 

16.3 Verkoop van alcoholhoudende dranken is verboden aan jongeren van minder dan 16 jaar. Voor sterke drank ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.