Wij bestaan sinds 1702, en jij?

Ben je oud genoeg om alcohol te drinken?

Ons vakmanschap drink je met verstand. © 2023 Copyright John Martin’s Brewery. Alle rechten voorbehouden. Door dit formulier terug te sturen, ga je ermee akkoord de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid na te leven.

0 Winkelmandje Sluiiten

Winkelmandje

€ 0,00
0
Je winkelmandje bevat geen artikelen meer
nl

Zoeken

Sluiiten
Zoek in onze catalogus, misschien vind je wat je zoekt!

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

We stellen de volgende definities vast:

- "Site": de site www.finestshop.be en al haar pagina's.

- "Producten": alle producten (materieel) en diensten (immaterieel) die op de site kunnen worden gekocht of waarop kan worden geabonneerd.

- "Uitgever": de rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de site, en die in de wettelijke vermeldingen van de site wordt gepresenteerd.

- "Gebruiker": de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

- "Klant": de internetgebruiker die een product of dienst op de site aankoopt.

Artikel 2 - Voorwaarden opgelegd door de wet op het vertrouwen in de digitale economie en doel van de site

Deze site wordt gepubliceerd door John Martin nv. De wettelijke informatie betreffende de host en uitgever van de site, in het bijzonder de contactgegevens en eventuele informatie over het kapitaal en de registratie, worden verstrekt in de wettelijke vermeldingen van deze site. Informatie over de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het beleid inzake de vertrouwelijkheid en het gebruik van de persoonsgegevens op de site. Deze site biedt online bieren te koop aan, evenals reclamemateriaal dat de naam van de gecommercialiseerde bieren draagt.

De site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer algemeen de navigatie op de site impliceert de aanvaarding en kennisneming, door de internetgebruiker, van het geheel van de huidige algemene voorwaarden. Deze aanvaarding kan voor de internetgebruiker bijvoorbeeld bestaan uit het aankruisen van het vakje naast de zin van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met bijvoorbeeld de vermelding "Ik erken dat ik kennis heb genomen van alle algemene voorwaarden van de site en dat ik deze heb aanvaard.". Het feit dat dit vakje wordt aangekruist wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert van de kant van de gebruikers dat zij de nodige rechtsbevoegdheid hebben. Indien de gebruiker minderjarig is of niet over deze rechtsbevoegdheid beschikt, verklaart hij of zij dat hij of zij de toestemming heeft van een voogd, een curator of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

De internetgebruiker erkent de waarde als bewijs van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en doet, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, afstand van het recht om deze te betwisten in geval van een geschil. De Uitgever stelt de Klant op zijn Site een vertrouwelijkheidshandvest ter beschikking waarin alle informatie met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van de Klant die door de Uitgever zijn verzameld en de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonsgegevens worden vermeld. Het beleid inzake de vertrouwelijkheid van gegevens maakt deel uit van de AVV. Acceptatie van deze AVV houdt dus in dat het privacybeleid voor gegevens wordt geaccepteerd.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke zijn opgenomen in de op de site gepubliceerde catalogus. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bij elk product hoort een beschrijving die door de uitgever is opgesteld volgens de door de leverancier verstrekte beschrijvingen. De foto's van de producten in de catalogus geven een getrouw beeld van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel voor zover ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen.

De klantendienst van deze site is toegankelijk via e-mail op het volgende adres: carole.joachim@fermedemontsaintjean.be of via de post op het adres dat in de wettelijke vermeldingen is vermeld, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt om binnen de 7 dagen een antwoord te geven. John Martin stelt ook een hotline of telefonische bijstand ter beschikking van zijn gebruikers en klanten om hun vragen te beantwoorden. De hotline is telefonisch bereikbaar op 023850103 (tarief van een gewone oproep).

Artikel 4 - Tarieven

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in de catalogus prijzen in euro, alle belastingen inbegrepen (inclusief btw), rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling, maar exclusief verzendkosten.

De eventuele leveringskosten worden bij de keuze van de producten aan de Gebruiker aangegeven en worden op het einde van de bestelling gefactureerd naast de prijs van de gekozen producten.

John Martin behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te rekenen in de prijs van producten of diensten. De uitgever behoudt zich tevens het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, is echter de enige prijs die voor de koper van toepassing is. Wij informeren u dat indien er een verkeerde, overduidelijk belachelijke prijs (een spotprijs) wordt weergegeven, om welke reden ook (computerbug, manuele fout, technische fout, ...), de bestelling zal worden geannuleerd,

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Houd er rekening mee dat wij uw bestelling zullen uitvoeren binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden. In het geval dat een van de bestelde producten niet op voorraad zou zijn, verbinden wij ons ertoe om u binnen 15 dagen na uw bestelling per e-mail te contacteren om u te informeren en aan te geven binnen welke termijn dit product eventueel aan u geleverd zou kunnen worden.

Als sommige van de bestelde producten tijdelijk niet beschikbaar zijn, verbinden wij ons ertoe u de beschikbare producten te sturen en u de "verzendkosten" voor de rest van de bestelling aan te bieden. Wij bieden u dan aan om, ter vervanging van het product dat niet meer beschikbaar is, een artikel van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. In geval van weigering van uw kant zullen wij overgaan tot de terugbetaling van het genoemde product.

Artikel 6 - Ledenruimte

De geregistreerde gebruiker (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de site door in te loggen met zijn identifiers (e-mailadres gedefinieerd tijdens de registratie en wachtwoord) of eventueel door gebruik te maken van systemen zoals inlogknoppen van derden op sociale netwerken. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem of haar gekozen wachtwoord. Hij of zij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. Indien het lid zijn of haar wachtwoord vergeten is, kan hij of zij een nieuw wachtwoord genereren. Dit wachtwoord is een garantie voor de vertrouwelijkheid van de gegevens in het onderdeel "mijn account". De gebruiker onthoudt zich daarom van het doorgeven of communiceren van deze gegevens aan een derde partij. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Daartoe zal het lid worden uitgenodigd om een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens te verstrekken.

Het lid verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. Het verzamelen van gegevens heeft als doel het creëren van een "ledenaccount". Met deze account kan het lid dat klant is al zijn bestellingen op de site raadplegen. Indien de gegevens in het onderdeel ledenaccount zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn uitgever niet worden aangesproken, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter heeft.

De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de eigenaar van het betreffende account, maar vormen geenszins een bewijs. Ze zijn alleen informatief van aard om een efficiënt beheer van de bestellingen of bijdragen door het lid te garanderen.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om het account te verwijderen van elk lid dat deze voorwaarden zou hebben geschonden (in het bijzonder maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer het lid bewust verkeerde informatie heeft verstrekt tijdens zijn registratie en bij de creatie van zijn persoonlijke ruimte) of elk account dat ten minste een jaar inactief is geweest. Deze schrapping kan geen schade veroorzaken voor het uitgesloten lid, dat daardoor geen recht heeft op enige vergoeding. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen het lid, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 7 - Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever bij de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid van toegang tot de site, als gevolg van technische problemen of van welke aard dan ook, zal de gebruiker geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De niet-beschikbaarheid van een of meer producten, zelfs langdurig en zonder enige beperking, kan geen schade veroorzaken voor de internetgebruikers en kan op geen enkele manier aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding van de kant van de site of de uitgever ervan. De foto's en afbeeldingen van de op de site gepresenteerde producten hebben geen contractueel karakter, de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan niet worden aangesproken als de kenmerken van de voorwerpen verschillen van de afbeeldingen op de site of als deze laatste foutief of onvolledig zijn.

De hyperlinks op de site kunnen verwijzen naar andere websites en de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan niet worden aangesproken als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. De uitgever van deze site kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als het bezoek van een van deze sites door de internetgebruiker hem of haar schade berokkent.

Aangezien de geleverde producten alcohol bevatten, moet de gebruiker worden geïnformeerd over de risico's voor zijn gezondheid als gevolg van overmatig alcoholgebruik, maar ook over de invloed die alcohol kan hebben op zichzelf en in het bijzonder in zijn relaties met derden. De gebruiker wordt eraan herinnerd dat rijden en alcohol drinken niet samengaan. Hij wordt daarom geadviseerd niet te rijden na enig gebruik van alcohol, hoe klein ook, omdat dit, afgezien van het overtreden van wet- en regelgeving, onomkeerbare schade aan eigendommen en personen kan veroorzaken.

Alcoholgebruik wordt ook niet aanbevolen aan zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Artikel 8 - Geografische beperking van het gebruik

Het gebruik van de diensten van de site is beperkt tot België (Waals-Brabant).

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of van een derde partij, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekst-, beeld- of video-inhoud, zonder dat deze lijst beperkend is, is strikt verboden en staat gelijk aan namaak. Elk lid dat zich schuldig zou maken aan valsemunterij zou zijn account zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding kunnen laten verwijderen en zonder deze verwijdering kan er geen sprake zijn van schade, zonder voorbehoud van eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn agent. Deze site maakt gebruik van elementen (afbeeldingen, foto's, inhoud) waarvan de credits toekomen aan: nv.

Artikel 10 - Handelsmerken

De handelsmerken en logo's op de site zijn geregistreerd door John Martin, of eventueel door een van zijn partners. Elke persoon die zijn voorstellingen, reproducties, verwevenheid, verspreiding en heruitgaven uitvoert, loopt de straffen op die door de wet worden opgelegd.

Artikel 11 - Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, storing in de werking van de site, of andere.

De uitgever van de site, in het bijzonder in het proces van online verkoop, is slechts gehouden door een middelenverbintenis. De uitgever van de John Martin site kan niet aansprakelijk worden gehouden indien het gesloten contract niet wordt uitgevoerd door een geval van overmacht.

Met betrekking tot de gekochte producten is de uitgever niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten. De keuze en aankoop van een product of dienst worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant geplaatst. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, in het bijzonder wegens incompatibiliteit van het materiaal, kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding, terugbetaling of betwisting van de aansprakelijkheid van de uitgever, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet-conformiteit, gebrek of de uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing, d.w.z. indien de klant geen professional is en het contract dat werd gesloten om het goed of de dienst te verwerven, de herroeping toelaat, volgens de artikelen van Boek VI van het Wetboek van Economische Wetgeving. In geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling heeft de klant 60 dagen vanaf de geplande leveringsdatum de tijd om zich te manifesteren om de bestelling automatisch te laten annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te versturen. Na deze periode wordt geen enkele claim meer aanvaard. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site te gebruiken op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

De site voorziet de gebruiker van informatie op indicatieve basis, met onvolkomenheden, fouten, omissies, onnauwkeurigheden en andere onduidelijkheden die kunnen bestaan. In ieder geval kan John Martin niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke fouten:

-        elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, verlies van klanten en verlies van gegevens die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de site, of integendeel de onmogelijkheid om de site te gebruiken;

-         een storing, ontoegankelijkheid, oneigenlijk gebruik, verkeerde configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een browser die weinig gebruikt wordt door de gebruiker;

-        de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die toegankelijk zijn voor de gebruiker vanaf de site.

Artikel 12 - Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de redacteur van de site kan niet worden ingeroepen vanwege een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, of dit nu te wijten is aan een geval van overmacht, aan onderhoud, een update, een wijziging van de site, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomonderbreking of een slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 13 - Stopzetten van een account

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Daartoe moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Zijn gegevens zullen niet meer hersteld kunnen worden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bemiddeling

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. Zij kunnen te allen tijde door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn de voorwaarden die gelden op de dag van zijn bestelling of van zijn bezoek aan deze site.

De uitgever verbindt zich er uiteraard toe al zijn vroegere algemene voorwaarden te behouden en te versturen naar elke gebruiker die daarom vraagt.

Met uitzondering van de bepalingen betreffende de openbare orde kunnen eventuele geschillen die in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden ontstaan, vóór elke gerechtelijke procedure worden voorgelegd aan de redacteur van de site met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het ondernemen van gerechtelijke stappen niet opschorten. Behoudens andersluidende bepalingen, van openbare orde, is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.

Bemiddeling van de consumptie

In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van Economische Wetgeving stelt John Martin nv aan haar particuliere klanten, in het kader van geschillen die niet in der minne worden geregeld, de Bemiddelingsdienst voor de Consument voor, met de volgende gegevens: Bemiddelingsdienst voor de Consument - Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel - Tel: 02 702 52 20 - Fax: 02 808 71 29 - E-mail: contact@mediationconsommateur.be- Site: http://mediationconsommateur.be. We herinneren eraan dat de bemiddeling niet verplicht is, maar enkel wordt voorgesteld om de geschillen op te lossen zonder gerechtelijke stappen te ondernemen.

Artikel 15 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt het mogelijk de gebruiker van een site te identificeren, zijn gebruik van de site te personaliseren en de site sneller te laden dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De site kan "Cookies" voornamelijk gebruiken om

1) surfstatistieken te verkrijgen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, en

2) toegang te verlenen tot een ledenaccount en inhoud die niet toegankelijk is zonder in te loggen.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft de uitgever van de site toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden te communiceren, behalve in geval van een wettelijke aanspraak.

De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden voordat hij "Cookies" accepteert. Hiervoor gaat de Gebruiker over tot de configuratie van zijn browser:

-        Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies-

-        Voor Safari: https://support.apple.com/fr-fr/ht1677

-        Voor Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on-

-        Voor Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-

-        Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 16 - Inschrijvingsvoorwaarden voor bestellingen en beschrijving van het aankoopproces

We definiëren hieronder als "Mandje" het immateriële object dat alle goederen of diensten groepeert die de gebruiker van de site heeft aangeklikt met het oog op een aankoop. Zodra de internetgebruiker van mening is dat hij alle artikelen die hij wenst te kopen heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te valideren. Dat doet hij door zijn winkelmandje te openen met een klik op de daarvoor bestemde knop. Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina met informatie overhet aantal en de kenmerken van de bestelde producten, evenals over hun eenheidsprijs en de eventuele kosten van levering.

Als hij zijn bestelling wil valideren moet de internetgebruiker het vakje met betrekking tot de ratificatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvinken en op de validatieknop klikken. De internetgebruiker wordt dan doorgestuurd naar een pagina waar hij de velden van het bestelformulier moet invullen. In het laatste geval zal hij een aantal persoonsgegevens die op hem betrekking hebben moeten invullen, die nodig zijn voor de correcte verwerking van de bestelling. Zodra de internetgebruiker het formulier heeft ingevuld, wordt hij uitgenodigd om zijn betaling uit te voeren met de betaalmiddelen die worden vermeld in het hoofdstuk van deze algemene voorwaarden met betrekking tot betalingen. Na enkele ogenblikken ontvangt de internetgebruiker een e-mail ter bevestiging van de bestelling, waarin hij wordt herinnerd aan de inhoud van de bestelling en de prijs ervan.

De verkochte producten en artikelen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs, in overeenstemming met dit eigendomsvoorbehoud.

Artikel 17 - Betalingsinformatie

De internetgebruiker kan op deze site een bestelling plaatsen en kan met een creditcard (debet) betalen. Betalingen met een creditcard worden gedaan door middel van beveiligde transacties die door een aanbieder van een online betaalplatform worden aangeboden.

Deze site heeft geen toegang tot gegevens over de betaalmiddelen van de gebruiker. De betaling gebeurt rechtstreeks in de handen van de bank of de aanbieder van de betalingsdienst die de betaling van de klant ontvangt.

Dit houdt in dat er geen bankgegevens over u worden doorgegeven via onze site. Betaling met creditcard is dus perfect beveiligd. Uw bestelling wordt geregistreerd zodra de betaling door de bankdienst is geaccepteerd. U kunt online in alle vertrouwen betalen door uw creditcardnummer, de vervaldatum en de veiligheidscode op de achterkant van uw kaart in te vullen in de daarvoor bestemde ruimtes.

Uw creditcardgegevens worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit onversleuteld over het netwerk verstuurd. De betaling gebeurt rechtstreeks aan onze bank. Ons bedrijf heeft dus geen toegang tot deze gegevens en houdt ze niet bij op zijn servers. Daarom wordt u bij elke nieuwe transactie op onze site gevraagd om uw bankgegevens in te vullen.

Wel hebt u om praktische redenen de mogelijkheid om ze te onthouden. Al deze gegevens worden veilig opgeslagen op de servers van onze financiële partner (met uitzondering van het controlenummer dat niet wordt opgeslagen). U kunt deze informatie te allen tijde verwijderen. Wijzigingen in uw betaalwijze zijn niet van toepassing op reeds geplaatste bestellingen. In geval van betaling per cheque of per bankoverschrijving beginnen de in het onderstaande artikel omschreven leveringstermijnen pas te lopen op de datum van daadwerkelijke ontvangst van de betaling door de verkoper, die daarvan op enigerlei wijze het bewijs kan leveren. De beschikbaarheid van de producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijvende fiche van elk artikel.

Artikel 18 - Levering of terbeschikkingstelling

De leveringskosten worden vóór elke betaling aan de klant meegedeeld en hebben enkel betrekking op leveringen aan Waterloo, Terhulpen, Ottignies, Louvain-la-Neuve, Rixensart, Lasnes, Genappe, Eigenbrakel, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne, Sint-Genesius-Rode en Overijse. Voor elke andere plaats van levering is het aan de klant om contact op te nemen met de klantendienst.

Tenzij anders vermeld op de site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten verbindt de uitgever zich ertoe om de producten binnen een maximum van 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling te leveren.

De koper kan een pakket weigeren op het ogenblik van de levering indien hij een anomalie vaststelt met betrekking tot de levering (schade, een product dat wel op de leverbon staat maar niet in het pakket zit, beschadigd pakket, gebroken producten...); elke anomalie moet dan door de koper worden aangegeven op de leveringsbon, in de vorm van een handgeschreven voorbehoud, vergezeld van de handtekening van de koper. Om zijn weigeringsrecht uit te oefenen moet de koper de beschadigde of gebrekkige verpakking(en) in aanwezigheid van de vervoerder openen en de beschadigde goederen door hem laten terugnemen. Indien de koper niet aan deze eisen voldoet, kan de koper zijn weigeringsrecht niet uitoefenen en is het bedrijf John Martin niet verplicht in te gaan op het verzoek van de koper om zijn weigeringsrecht uit te oefenen. Indien het pakket van de koper per post aan de uitgever wordt geretourneerd zal de uitgever na ontvangst van het geretourneerde pakket contact opnemen met de koper om hem te vragen wat hij met zijn bestelling moet doen. Als de koper het pakket per ongeluk heeft geweigerd kan hij vragen om het terug te sturen door de verzendkosten voor de nieuwe verzending vooraf te betalen. Ook voor bestellingen waarvan ten tijde van de bestelling de verzendkosten werden aangeboden, zullen verzendkosten moeten worden betaald.

In geval van foutieve levering of omruiling (indien het herroepingsrecht van toepassing is op grond van artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economische Wetgeving) moet elk om te ruilen of te retourneren product in zijn geheel en in perfecte staat worden geretourneerd aan het bedrijf John Martin. In overeenstemming met artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van Economische Wetgeving, en indien het herroepingsrecht van toepassing is, beschikt de consument over een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat hem niet bevalt terug te sturen en een omruiling of terugbetaling zonder boete aan te vragen, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen, binnen veertien dagen na ontvangst door John Martin van het verzoek om terugbetaling. Het product moet in perfecte staat worden geretourneerd. Indien nodig moet het vergezeld gaan van alle toebehoren. Indien de voorgaande verplichtingen niet worden nagekomen, verliest de koper zijn recht op herroeping en wordt het product op zijn kosten geretourneerd. Het is de koper aangeraden het pakket te retourneren met een oplossing die een follow-up van het pakket mogelijk maakt. Als het geretourneerde pakket niet bij het bedrijf John Martin terechtkomt, is het niet mogelijk om met de postdiensten een onderzoek in te stellen en hen te vragen het te lokaliseren. De kosten van de teruggave in geval van herroeping blijven ten laste van de koper. Na ontvangst en aanvaarding van de klacht zal het bedrijf John Martin de koper per e-mail, fax of telefoon informeren over de wijze van omruilen of terugbetalen van de producten.

Om de aanvraag correct te kunnen verwerken, wordt de klant gevraagd om een kopie van de factuur bij een eventuele claim te voegen. Elke vertraging in de levering van meer dan zeven werkdagen kan leiden tot annulering van de verkoop op initiatief van de consument, op schriftelijk verzoek per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De consument krijgt dan, binnen een termijn van maximaal veertien dagen, de bedragen terug die hij bij zijn bestelling heeft toegezegd. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging in de levering te wijten is aan een geval van overmacht. In dat geval verbindt de klant zich ertoe geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de site en zijn uitgever en ziet hij af van het recht om gebruik te maken van de afwikkeling van de in dit artikel voorziene verkoop.

Artikel 19 - Garantie voor producten gekocht op deze site

Alle artikelen die op deze site worden aangekocht, genieten de volgende wettelijke garanties, zoals beschreven in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;

Garantie voor alle klanten

De verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet tijdens de levering van de goederen. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend als er op de dag van de inontvangstneming van het product een gebrek bestaat, en de verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat binnen twee jaar na de datum van levering zichtbaar wordt.

Wanneer het gebrek binnen 6 maanden na deze datum is ontstaan, wordt het geacht aanwezig te zijn geweest op het moment van levering van de goederen. Aan de andere kant is het na deze periode van 6 maanden aan de klant om te bewijzen dat het gebrek bestond op het moment van de inbezitneming van de goederen.

Garantie voor verborgen gebreken

De klant kan de uitoefening van de garantie voor verborgen gebreken vragen indien de gepresenteerde gebreken niet verschenen zijn op het moment van aankoop, indien ze vóór de aankoop aanwezig waren (en dus bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van normale slijtage van het product), en indien ze voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het product ofwel ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het product niet zou hebben gekocht of niet tegen een dergelijke prijs zou hebben gekocht als hij van het gebrek op de hoogte zou zijn geweest).

Claims, verzoeken tot omruiling of terugbetaling van een niet-conform product moeten per post of per e-mail worden ingediend op de adressen die in de wettelijke kennisgeving van de site zijn vermeld. De verzendkosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de koper.

In geval van niet-conformiteit van een geleverd product kan het worden geretourneerd aan de verkoper die zal overgaan tot de omruiling ervan. In geval van onmogelijkheid tot omruiling van het product (verouderd product, niet op voorraad, enz.) zal de koper worden terugbetaald door middel van een cheque of overschrijving van het bedrag van zijn bestelling.

Artikel 20 - Archivering

John Martin zal inkooporders en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt. De geautomatiseerde gegevens worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 21 - Voorwaardenkader

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Zij vervangen alle voorafgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden zijn niet overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Een gedrukte versie van de Algemene Voorwaarden en eventuele mededelingen in elektronische vorm kunnen worden opgevraagd in een juridische of administratieve procedure met betrekking tot de Algemene Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in de Franse taal wordt geschreven.

Artikel 22 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van de persoonsgegevens moet schriftelijk worden gedaan en moet persoonlijk, per aangetekende of gecertificeerde post, per post van een nationaal erkende koeriersdienst die een regelmatige controle van zijn pakketten mogelijk maakt, of per e-mail aan de in de wettelijke vermeldingen op de site vermelde adressen worden bezorgd, met vermelding van uw namen, voornamen, contactgegevens en het onderwerp van de mededeling.

Artikel 23 - Vorderingen

Elke claim met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst die op deze site wordt aangeboden of enige andere gerelateerde dienst, de pagina's van de site op eventuele sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke kennisgeving of het handvest van persoonsgegevens moet worden ingediend binnen 365 dagen na de dag van het ontstaan van het probleem dat aanleiding geeft tot de claim, ongeacht welke wet of regel van het recht daartegenover staat. Indien een dergelijke vordering niet binnen de volgende 365 dagen is ingediend zal deze altijd onuitvoerbaar zijn voor de rechtbank.

Artikel 24 - Onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat er in beperkte mate onnauwkeurigheden of fouten, of informatie die in strijd is met de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van de persoonsgegevens op de hele website en de aangeboden diensten te vinden zijn. Bovendien is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen door derden worden aangebracht op de site of op aanverwante diensten (sociale netwerken, enz.).

In een dergelijke situatie heeft de gebruiker de mogelijkheid om per post of per e-mail contact op te nemen met de uitgever van de site op de in de wettelijke vermeldingen aangegeven adressen, met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), alsmede voldoende informatie om contact met hem/haar op te nemen.

Alle rechten voorbehouden - 6 mei 2020