Ontdek ons nieuw Timmermans Passion Fruit & Mint !

Privacybeleid voor persoonlijke gegevens

Definitie van de termen die in het privacybeleid worden gebruikt

We stellen de volgende definities vast:

 • "Persoonsgegeven": wordt gedefinieerd als "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die hem/haar eigen zijn", overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.
 • "Service": de dienst www.comptoir-de-mont-saint-jean.be en de gehele inhoud ervan.
 • "Uitgever" of "Wij": John Martin nv, de rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en de inhoud van de Service.
 • "Gebruiker" of "U": de internetgebruiker die de Dienst bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Het doel van dit handvest is u te informeren over de verplichtingen van de Service met betrekking tot het respecteren van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, die worden verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de Service.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom we uw gegevens gebruiken en hoe we dat doen.

Door u te registreren op de Service gaat u ermee akkoord ons echte informatie over uzelf te verschaffen. Het verstrekken van valse informatie is in strijd met de algemene voorwaarden van de Service.

Wij wijzen u erop dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of technologische ontwikkelingen, of ontwikkelingen in de rechtspraak. De datum van de actualisering zal duidelijk worden aangegeven, indien van toepassing.

Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online worden geplaatst en we nodigen u daarom uit om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

U vindt er ook een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten zoals beschreven in artikel 10 van dit privacybeleid wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail: info.data@johnmartin.be of per post naar: 191 rue du Cerf, 1332 Genval.

Artikel 2 - Op de Site verzamelde gegevens

De gegevens die door de Service worden verzameld en vervolgens verwerkt zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door de verschillende formulieren in te vullen die binnen de Service aanwezig zijn. Voor bepaalde handelingen met betrekking tot de inhoud kan het zijn dat u ertoe wordt gebracht om gegevens over u door te geven aan derde partners via hun eigen diensten, meer bepaald wanneer u betalingen verricht. Wij zullen niet over de genoemde gegevens beschikken, aangezien het verzamelen en verwerken ervan onderworpen is aan de voorwaarden die specifiek voor deze partijen gelden. Wij nodigen u uit om hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in dit verband te communiceren.

Uw IP-adres (het identificatienummer dat op het internet aan uw computer is toegewezen) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de Service waarschijnlijk een automatisch volgproces (Cookie) zal implementeren, dat u kunt voorkomen door de relevante instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Service.

In het algemeen kunt u de Service www.comptoir-de-mont-saint-jean.be bezoeken zonder enige persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. U bent in ieder geval niet verplicht om deze gegevens door te geven. Desalniettemin is het mogelijk dat u in geval van weigering geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische informatie, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar vallen als zodanig niet onder de wet omdat ze uw identiteit niet direct onthullen. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Service.

Om betere content en diensten aan te leveren, maakt de Service www.comptoir-de-mont-saint-jean.be gebruik van de analyseservice van Google Analytics. Google Analytics houdt uw surfgedrag op diensten van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonsgegevens over u.

Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige" gegevens.

De contactgegevens van de Gebruikers van de Service die zich op de Service hebben geregistreerd, zullen worden opgeslagen, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. In overeenstemming met deze laatste hebben zij het recht om de door hen verstrekte gegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te corrigeren. Hiervoor hoeven ze alleen maar een aanvraag in te dienen op het volgende e-mailadres: info.data@johnmartin.be, of per post: 191 rue du Cerf, 1332 Genval.

Voor het verzamelen van de Persoonsgegevens van de Gebruikers door de Uitgever is geen verklaring aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vereist.

Artikel 3 - Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is John Martin nv, met zetel op het volgende adres: 191 rue du Cerf, 1332 Genval.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht zijn aangemerkt, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de overeenkomstige functies van de Service, en meer in het bijzonder van de handelingen met betrekking tot de inhoud die erin wordt aangeboden. De Service kan de Gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken: om contact met u op te nemen over de Bestelbevestiging of om deze op te volgen.

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van handelingen op de inhoud van de Service.

U ontvangt mogelijk e-mails van onze Service, met name in het kader van nieuwsbrieven waarop u hebt ingetekend. U kunt vragen om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via info.data@johnmartin.be of via de link die daartoe is voorzien in elk van de e-mails die naar u worden verzonden.

Alleen John Martin nv is de ontvanger van uw Persoonsgegevens. Deze worden nooit doorgegeven aan een derde partij, ondanks de onderaannemers die John Martin nv gebruikt. Noch John Martin nv, noch haar onderaannemers brengen de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de Service op de markt.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens garanderen en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw gegevens gebruiken.

Artikel 6 - Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) verwerkt John Martin nv persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:

 • met uw toestemming;
 • wanneer er een contractuele verplichting bestaat (een contract tussen John Martin nv en u);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (uit hoofde van de EU- of nationale wetgeving).

Artikel 7 - Gegevensbeveiliging

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat uw Gegevens kunnen worden bekendgemaakt op grond van een wet, een verordening of een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien nodig, voor de doeleinden van de Uitgever om zijn rechten en belangen te vrijwaren.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt of zonder toestemming worden ingezien. Bovendien is de toegang tot uw persoonsgegevens onderworpen aan een gedefinieerde en gedocumenteerde beveiligingsprocedure.

Artikel 8 - Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen door de gastheer van de Service, wiens contactgegevens in de wettelijke vermeldingen van de Service staan, en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden maar niet langer dan 12 maanden. Na deze periode worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en worden ze niet voor andere doeleinden gebruikt.

Artikel 9 - Gemachtigde dienstverleners en overbrenging naar een derde land van de Europese Unie

John Martin nv informeert u dat het gebruikmaakt van gemachtigde dienstverleners om de verzameling en verwerking van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners zijn uitsluitend in de Europese Unie gevestigd.

John Martin nv heeft er al eerder voor gezorgd dat zijn dienstverleners voldoende garanties hebben geïmplementeerd en dat zij zich houden aan strikte voorwaarden met betrekking tot de vertrouwelijkheid, het gebruik en de bescherming van gegevens. Deze dienstverleners zijn ook onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Artikel 10 - Computerrechten en vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u de hieronder vermelde rechten die u kunt uitoefenen, zoals aangegeven in artikel 1 van dit privacybeleid, door ons te schrijven op het bovenvermelde postadres (191 rue du Cerf, 1332 Genval) of door een e-mail te sturen naar info.data@johnmartin.be:

 • Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).
 • Het recht van toegang: het is uw recht om een verzoek in te dienen om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op John Martin nv rust, wordt u er echter van op de hoogte gesteld dat uw verzoek pas zal worden verwerkt op voorwaarde dat u het bewijs van uw identiteit levert, met name door ons een scan of een fotokopie van uw geldig identiteitsdocument te bezorgen.
 • Het recht op correctie: het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn te corrigeren. Op grond van dit recht kunt u op grond van de wetgeving verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of verouderd kunnen zijn.
 • Het recht op wissen, ook bekend als het "recht om vergeten te worden": in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om persoonsgegevens die wij over u hebben te verwijderen (tenzij er een dwingende wettelijke reden is om deze te bewaren).
 • Het recht om de verwerking te beperken: u hebt in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in een gangbaar formaat (bv. een .csv-bestand).
 • Het recht om bezwaar te maken: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden).

De uitoefening van dit recht is echter slechts mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden berust of wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt.

Neem contact met ons op als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen door ons te schrijven (191 rue du Cerf, 1332 Genval) of door een e-mail te sturen naar info.data@johnmartin.be.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de toegang tot uw persoonsgegevens (noch voor de uitoefening van andere rechten). Wij kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dat geval kunnen we ook weigeren om op uw verzoek in te gaan.

John Martin nv heeft het recht om zich in voorkomend geval te verzetten tegen verzoeken die wegens hun systematische of repetitieve karakter of hun aantal duidelijk onrechtmatig zijn.

Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat dergelijke persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die niet bevoegd is om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw aanvraag te verkrijgen, om u sneller van antwoord te dienen.

We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Deze termijn van één maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u meer dan één verzoek heeft ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Artikel 11 - Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u van mening bent dat John Martin nv zijn verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde instantie. In België is de bevoegde instantie de GBA, waar u een elektronische aanvraag kunt indienen op het volgende adres: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen .

Artikel 12 - Cookiebeleid

De eerste keer dat u de Service www.finestshop.be gebruikt, wordt u door een banner gewaarschuwd dat de informatie met betrekking tot uw surfgedrag mogelijk wordt opgenomen in alfanumerieke bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons beleid met betrekking tot het gebruik van cookies stelt u in staat om een beter inzicht te krijgen in de bepalingen die we implementeren met betrekking tot het browsen op onze Service. Het informeert u in het bijzonder over alle cookies die op onze Service aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure die u moet volgen om ze in te stellen.

12.1 Algemene informatie over cookies op de site

John Martin nv, als uitgever van deze Service, kan cookies installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel apparaat enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze Service te garanderen.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiel apparaat te herkennen met als doel de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De informatie die door middel van cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier persoonlijk. Ze wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze Service te verbeteren en om u inhoud te sturen die is afgestemd op uw interesses. Geen enkele van deze gegevens wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer John Martin nv uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze gegevens wettelijk verplicht is, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om ze te horen.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u via info@sweetglobe.be een tabel met de verschillende soorten cookies die kunnen worden gebruikt op de Service van John Martin nv, hun naam, doel en bewaarperiode.

12.2 Uw cookievoorkeuren instellen

U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde accepteren of weigeren.

De eerste keer dat u gebruikmaakt van de Service fwww.finestshop.be verschijnt er onder in uw scherm een banner die kort informatie geeft over het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u, door verder te navigeren op de Service van John Martin nv (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de Service te klikken), het plaatsen van cookies op uw terminal accepteert.

Afhankelijk van het type cookie kan het noodzakelijk zijn om toestemming te krijgen voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal.

12.3 Cookies waarvoor we uw toestemming niet nodig hebben

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Service of het exclusieve doel hebben om communicatie via elektronische middelen toe te staan of te vergemakkelijken. Dit zijn onder andere sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load-balancing sessiecookies en cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door John Martin nv.

12.4 Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Deze eis is van toepassing op cookies die door derden worden uitgegeven en die "persistent" worden genoemd, in die zin dat ze in uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarnaar u hieronder een link vindt. Deze familie van cookies bevat onder andere cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies, die John Martin nv gebruikt, maar ook cookies voor het delen van sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.). Social network sharing cookies worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Onder voorbehoud van uw toestemming stellen deze cookies u in staat om een deel van de op de Service gepubliceerde inhoud gemakkelijk te delen, met name via een "share"-knop, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk.

Publieksmeetcookies worden gebruikt om statistieken op te stellen over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de Service (zoals de inhoud/ pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen de ergonomie van de dienst te verbeteren. Op de Service www.comptoir-de-mont-saint-jean.be wordt een instrument voor publieksmeting (Google Analytics) gebruikt; het privacybeleid is in het Frans beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

12.5 Tools voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat ze cookies accepteren. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of slechts enkele ervan worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de bron.

WAARSCHUWING: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van cookies op uw terminal niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze Service kan wijzigen. In een dergelijk geval wijst John Martin nv alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de verslechtering van uw navigatieomstandigheden die zich voordoen als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de werking van de Service te weigeren, verwijderen of blokkeren. Deze gevolgen kunnen geen schade vormen en u kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Uw browser stelt u ook in staat om bestaande cookies op uw apparaat te verwijderen of u te waarschuwen wanneer er mogelijk nieuwe cookies op uw apparaat worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfgedrag, maar zorgen ervoor dat u al het voordeel van de cookie verliest.

Gelieve hieronder kennis te nemen van de verschillende tools waarover u beschikt, zodat u de cookies die op uw terminal worden geplaatst kunt instellen.

12.6 Uw webbrowser instellen

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Om te weten hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links die u toegang geven tot het cookiemenu van uw browser.

·       Google Chrome: https:// https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

·       Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

·       Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

·       Opera:https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

·       Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Voor meer informatie over hulpmiddelen voor het instellen van cookies kunt u terecht op de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Als u vragen of verzoeken om meer informatie over dit cookiebeleid hebt, kunt u contact met ons opnemen.

12.7 Lijst van cookies

De gedetailleerde lijst van de cookies die gebruikt worden op de Service www.finestshop.be is beschikbaar op het volgende adres: info@sweetglobe.be


Alle rechten voorbehouden - 7 mei 2020